numConference TitleDateCity
1بیست و پنجمین سمینار جبر ایران2016-07-19سبزوار
2هفتمین همایش ترکیبات جبری ایران2014-10-16
3The 6 th Algebraic combinatorics conferance of Iran2013-10-30بابلسر
422nd Iranian Algebra Seminar2012-01-31سبزوار
5the 8th seminar on commutative algebra and related topics2011-11-30تهران-پژوهشکده دانشهای بنیادی
6Fourth Algebraic Combinatorics conference of Iran 20112011-11-02همدان-دانشگاه بوعلی سینا همدان
7Third Algebraic Combinatorics Conference of Iran 20112011-02-24اصفهان
8پنجمین سمینار جبر جا بجایی و مباحث مرتبط2008-12-10اصفهان
9چهارمین سمینار جبر جابه جایی و مباحث مرتبط2008-01-10تهران
10سومین سمینار جبرجابه جایی و مباحث مرتبط2007-01-10تهران
11کارگاه آموزشی ساختارهای جبری2006-09-07مشهد